We moeten het hebben over leermiddelen

De grote verantwoordelijkheid die lerarenteams dragen voor de toekomst van onze samenleving vereist en verdient de best mogelijke ondersteuning. Ze moeten op ieder moment kunnen werken met kwalitatief hoogwaardige leermiddelen die aansluiten bij de behoeften, flexibel inzetbaar zijn voor een eerlijke prijs. Op dit moment falen we als sector om daarin te voorzien. Dat moet en kan anders.

Voorbeeld van het nieuwe leermiddelen platform

Het platform dat we ontwikkelen met scholen en aanbieders is een belangrijke schakel, maar de oplossing vereist gecoördineerde actie van diverse partijen op diverse vlakken.

Dat begint met het open gesprek. Doel daarbij is te komen tot een overeenkomstig beeld van het probleem en het benoemen van de acties die eenieder van de betrokken partijen moet ondernemen om samen de marktwerking te herstellen.

Wat kan ik doen?

Ons doel is om jou en je team beter te ondersteunen bij het kiezen van leermiddelen, zodat jullie kunnen werken met de leermiddelen die aansluiten bij jullie visie en behoeften. Een onafhankelijk overzicht van alle leermiddelen die er zijn is daarbij van belang, evenals informatie over kwaliteit en inzicht in gebruikerservaringen van anderen. Om goed te kunnen kiezen zijn een gedeelde visie en heldere criteria van belang. Daar helpen we jullie ook bij. Ten slotte denken we dat het directe contact met ontwikkelaars ten behoeven van co-creatie essentieel is, want we weten dat het huidige aanbod lang niet altijd aansluit bij jullie visie en behoeften.Organiseer een (online) meeting met collega’s van je school en/of bestuur over dit onderwerp. Wij sluiten graag aan!

Scherpe inkoop begint met een weloverwogen keuze door je team. Tijd, kennis, kunde en visie zijn daarvoor essentieel. Evenals een goede informatiepositie. Daar helpen we graag bij! Voor directies, besturen en inkopers richten we ons daarnaast op het creëren van inzicht in de keuzeprocessen, de keuzes en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Zo verbinden we het keuzeproces en het inkoopproces.Organiseer een (online) meeting met collega’s van je school en/of bestuur over dit onderwerp. Wij sluiten graag aan!

Scherpe inkoop begint met een weloverwogen keuze van de teams op jullie scholen. Tijd, kennis, kunde en visie zijn daarvoor essentieel. Evenals een goede informatiepositie. Daar helpen we graag bij! Voor directies, besturen en inkopers richten we ons daarnaast op het creëren van inzicht in de keuzeprocessen, de keuzes en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Zo verbinden we het keuzeproces en het inkoopproces.Organiseer een bovenschoolse (online) meeting over dit onderwerp. Wij sluiten graag aan!

Verken met ons hoe we samen kunnen optrekken!

Scherpe inkoop begint met een weloverwogen keuze van de teams op jullie scholen. Tijd, kennis, kunde en visie zijn daarvoor essentieel. Evenals een goede informatiepositie. Daar helpen we graag bij! Voor directies, besturen en inkopers richten we ons daarnaast op het creëren van inzicht in de keuzeprocessen, de keuzes en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Zo verbinden we het keuzeproces en het inkoopproces.Organiseer een bovenschoolse (online) meeting over dit onderwerp. Wij sluiten graag aan!

Hoe zorg je dat je als aanbieder de scholen bereikt die aansluiten bij jullie visie en werkwijze? Hoe zorg je dat jullie producten en diensten aansluiten bij de behoeften van leerlingen en leraren? Een onafhankelijk overzicht van alle leermiddelen in Nederland lijkt een goed begin. Evenals direct contact met leraren en leerlingen.Launching customer worden? Laten we een afspraak inplannen!

De samenleving staat voor enorme uitdagingen. Het onderwijs speelt een sleutelrol door onze kinderen en jongeren voor te bereiden op het aangaan van deze uitdagingen. Zij verdienen maximale ondersteuning van ons allemaal.

We regelen de voorfinanciering van het platform via leningen. 1/3 door sociale financierders, 1/3 door grote schoolbesturen en 1/3 vanuit de overheid.

Steun jij onze missie? Ben je in de positie om ons een lening te verstrekken en bereid dat te doen tegen een marktconforme rente?

Dan gaan we graag het gesprek aan over jouw bijdrage!

Vragen en antwoorden

Onze missie is sociaal en vraagt om ondernemerschap. Van oudsher worden sociale doelen gerealiseerd middels stichtingen of verenigingen. Met een dergelijke organisatievorm worden we echter te veel beperkt in de ondernemende mogelijkheden, zoals het aantrekken van sociale (!) financierders en het alloceren van eventuele winst. Aan de andere kant lopen we met een ‘klassieke BV’ het risico dat aandeelhouders (op termijn) de winst boven de missie gaan stellen.

Daarom hebben we gezocht naar een juridische constructie die de missie (op de lange termijn) borgt, zonder dat het ondernemend vermogen van de organisatie wordt beperkt. We zijn hierbij uitgekomen op het concept van Steward Ownership: “The concept of “steward-ownership” harnesses the power of entrepreneurial for-profit enterprise while preserving a company's essential purpose to create products and services that deliver societal value and protecting it from extractive capital.” (bron: purpose-economy.org)

Steward Ownership is een filosofie. Er is geen standaard blauwdruk voor de organisatiestructuur. Met het team van We are stewards zoeken we op basis van deze filosofie naar de organisatiestructuur die past bij onze missie en waarden. Inmiddels zijn we op onze zoektocht uitgekomen bij een even simpele als doeltreffende opzet. We zetten een nieuwe BV op waarmee we onze plannen gaan realiseren. Om deze organisatie te financieren gaan we obligatieleningen aan (zie ook H5 in het plan). Zo kunnen sociale financierders en schoolbesturen onze missie ondersteunen tegen een marktconforme rente. Ook de investeringen die tot nu toe zijn gedaan in de vorm van geleverd werk en/of geld worden omgezet in deze obligatieleningen. Dat betekent dat er geen aandelen zullen worden afgegeven aan personen of organisaties.

We gaan leningen afgeven tegen een marktconforme rente, terwijl het risico aanzienlijk is, ze geen aandelen krijgen en dus ook geen invloed kunnen uitoefenen op de organisatie. Wie doet nou zoiets? Juist, alleen echte sociaal financierders doen dat. Mensen die onze missie ondersteunen, hart hebben voor onderwijs en het vermogen om dit risico te nemen.

We hebben al een prototype gebouwd (demo op aanvraag). We zijn naast financiering afhankelijk van de input van onderwijsprofessionals om te zorgen dat we een nuttig platform creëren dat aansluit bij de behoeften. Ook zijn we afhankelijk van lerarenteams voor het verzamelen van gebruikerservaringen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er op korte termijn een eerste versie ontstaat die alvast voorziet in enkele behoeften. Vanuit daar bouwen we dan samen verder.

Zo mist er ook nog aardig wat open informatie die wel wenselijk is. Denk aan informatie over prijs en kwaliteit. Er wordt op verschillende plekken hard aan gewerkt om die informatie te verzamelen en open beschikbaar te stellen, maar tot die tijd is ons platform nog niet optimaal.

Vanuit Stichting Education Warehouse zijn we met een klein team aan de slag met dit plan, de frames en het prototype. We investeren zelf uren en worden financieel ondersteund door Simac BV, waardoor we ook kunnen samenwerken met partners als het Leermiddelen adviescentrum CLU, Pitcher en verschillende experts. Daarnaast stemmen we steeds zoveel mogelijk af met schoolbestuurders, lerarenteams, aanbieders, Kennisnet, Sivon, SLO en het Ministerie van OC&W. ‘Een voor allen, allen voor een’ zou je kunnen zeggen.

Dat klopt! Dat is ook nodig. Geen van ons heeft een excuus om deze ongehoorde situatie te laten voortbestaan. Het gaat hier immers om de kwaliteit van het onderwijs én ook nog eens om publieke middelen.
De vraag is of je deel wilt uitmaken van het probleem of van de oplossing. Gelukkig kiezen bijna alle mensen die wij spreken voor het tweede. Dat betekent niet dat ze het compleet eens zijn met onze oplossingsrichting, maar dat hoeft ook niet. Wat we te doen hebben is het gesprek te voeren, ons af te vragen wat we als individu en als organisatie kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de oplossing, actie te ondernemen en samen te zorgen dat al die verschillende acties elkaar versterken in plaats van tegenwerken.

Dat klopt ook! We gaan dus ook niet doen wat al eerder is geprobeerd en we zorgen dat we leren van eerdere pogingen. Niet alleen met betrekking tot dit onderwerp, maar ook met betrekking tot andere onderwerpen. De betrokkenheid van experts die aan eerdere pogingen hebben meegewerkt is daarom van groot belang. Al is een deel daarvan al met pensioen, wij nemen ze mee en luisteren aandachtig.

De overheid moet zorgen dat lerarenteams de informatie hebben die nodig is om goede keuzes te kunnen maken. Die informatie moet als open data beschikbaar worden gesteld zodat niet alleen wij, maar iedereen daar gebruik van kan maken (laat duizend bloemen bloeien). Wat de overheid niet moet doen is platformen bouwen. Daar zijn ze niet goed in en zij kunnen geen duurzaamheid garanderen. Is dat erg? Zeker niet. Samen kunnen we dat wel. Met een ondernemende houding én de missie voorop.

Staat je vraag er niet bij?

Mail ons!
Privacy & cookiebeleid (AVG)